Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων

Οι διαγνωστικές υστεροσκοπικές διαδικασίες στα εξωτερικά ιατρεία μπορούν να συνδυαστούν με μικρές επεμβάσεις. Καθώς γενικά υπάρχει διαθέσιμο επιπρόσθετο βοηθητικό προσωπικό, προτιμάται η χρήση ενός άκαμπτου υστεροσκόπιου συνεχούς ροής, με διάταση υγρού χαμηλού ιξώδους. Για τις επεμβάσεις θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο πεπιεσμένο υγρό και τοπική αναισθησία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδικασίες μπορούν να εκτελεστούν υπό γενική αναισθησία. Τα πιο κατάλληλα εργαλεία είναι ένα ενδοσκόπιο ευρυγώνιο με οπτική 30ο πάχους 3mm με εξωτερικές θήκες συνεχούς ροής 4,5mm , 5,5mm και 6,6 mm .

Οι διαγνωστικές διαδικασίες εκτελούνται με την θήκη των 4,5 mm και εάν απαιτούνται επεμβάσεις, η εξωτερική θήκη μπορεί να αντικατασταθεί με τις θήκες των 5,5 (για 5F όργανα) ή 6,5mm (για 7F όργανα) (Σχήμα 1). Εάν χρησιμοποιούνται ηλεκτροχειρουργικά όργανα υψηλής συχνότητας, δεν θα πρέπει να παρέχεται φυσιολογικός ορός για τη διάταση της ενδομητρικής κοιλότητας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μη αγώγιμα υγρά.

Σχήμα 1. Εγχειρητικά υστεροσκόπια συνεχούς ροής 5,5mm και 6,5 mm με 30ο ενδοσκόπιο 3mm (Olympus, Αμβούργο, Γερμανία) για μικρές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης στα εξωτερικά ιατρεία.

Σχήμα 1.
Εγχειρητικά υστεροσκόπια συνεχούς ροής 5,5mm και 6,5 mm με 30ο ενδοσκόπιο 3mm (Olympus, Αμβούργο, Γερμανία)
για μικρές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης στα εξωτερικά ιατρεία.

Με μια εξωτερική θήκη 4,5 mm η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί χωρίς αναισθησία στο 90% των περιπτώσεων χωρίς σημαντική δυσφορία για την ασθενή. Για τις επεμβάσεις με έλυτρο 5,5 ή 6,5 mm, απαιτείται τοπική αναισθησία περίπου στο 50-75% των περιπτώσεων, ανάλογα με τη σκληρότητα του τραχηλικού στομίου.

Για τις διαγνωστικές διαδικασίες σε μια μονάδα εξωτερικών ιατρείων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα υστεροσκόπια όμως, δεν συστήνονται, καθώς τα άκαμπτα υστεροσκόπια συνεχούς ροής έχουν καλύτερη απόδοση. Για τον ίδιο λόγο η χρήση (υπό πίεση) υγρού χαμηλού ιξώδους προτιμάται σε σύγκριση με το CO2.