Ιατρείο

Η υστεροσκόπηση στο ιατρείο εννοείται αποκλειστικά ως διαγνωστική διαδικασία, χωρίς αναισθησία και χωρίς επέμβαση. Θα πρέπει να εκτελεστεί με υστεροσκόπια μικρού μεγέθους – εύκαμπτο υστεροσκόπιο 3,6 mm (απλής ροής) ή ένα άκαμπτο υστεροσκόπιο 4 mm (συνεχής ροή) με 4mm 30o πλαγίας όρασης ενδοσκόπιο (Σχήματα 1-3).

Για τη διάταση της μητριαίας κοιλότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή ένα υγρό με χαμηλό ιξώδες. Η διάταση με CO2είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για διαδικασίες στο ιατρείο, καθώς είναι καθαρή και απαιτεί μόνο έναν εμφυσητή (Σχήμα 4).

Σχήμα 4. Εμφυσητής CO2 για υστεροσκόπηση με ταχύτητα ροής που μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά (μεγ. 100 ml/min) και ενδομήτρια πίεση (μέγιστη 200 mmHg) (Olympus, Αμβούργο, Γερμανία).

Σχήμα 4.
Εμφυσητής CO2 για υστεροσκόπηση με ταχύτητα ροής που μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά (μεγ. 100 ml/min)
και ενδομήτρια πίεση (μέγιστη 200 mmHg) (Olympus, Αμβούργο, Γερμανία).

Από την άλλη μεριά, η διάταση αερίου μερικές φορές δεν παρέχει επαρκή ένδειξη λόγω των βλεννωδών φυσαλίδων ή αίματος στη ενδομητρική κοιλότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμηθεί η διάταση με ένα υστεροσκόπιο συνεχούς ροής. Για να αποφευχθεί να χρειαστεί επανάληψη μιας μη τελεσίδικης διαγνωστικής διαδικασίας με CO2, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο ιατρείο ένα υστεροσκόπιο συνεχούς ροής 4,5mm με διάταση υγρού. Το υγρό που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι δεξτρόζη 5%, φυσιολογικός ορός, Ringer’s, σορβιτόλη 4 ή 5%, γλυκίνη 1,5% ή ένα διάλυμα σορβιτόλης-μαννιτόλης. Ο σάκος υγρού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1m πάνω από την ασθενή ή θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μια φουσκωτή περιχειρίδα πίεσης, για 100-150 mmHg πίεση έγχυσης. Σε περίπτωση πολύ στενού εσωτερικού τραχηλικού στομίου, είναι χρήσιμο να υπάρχει διαθέσιμο ένα σύστημα τοπικής αναισθησίας.