Ενδομητρικές Επεμβάσεις σε Επιπλοκές Εγκυμοσύνης

Καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις ενδομήτριων συμφύσεων οφείλονται σε ενδομήτριους χειρισμούς με όργανα, οι οποίοι σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, μπορεί να αξίζει η εκτέλεση μιας διαγνωστικής υστεροσκόπησης έξι εβδομάδες ή δύο μήνες μετά από αυτές τις διαδικασίες. Οι ενδομήτριες συμφύσεις βαθμού Ι (Σχήμα 1) ή βαθμού ΙΙ (ταξινόμηση κατά ESGE, βλ. Πίνακα 1) φάνηκε ότι εμφανίζονται μάλλον συχνά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόλις αυτό είναι δυνατόν, για να προληφθεί η επέκταση της ίνωσης και των συμφύσεων.

Σχήμα 1. Εύθραυστες ενδομήτριες συμφύσεις τάξης Ι (ταξινόμηση κατά ESGE).

Σχήμα 1.
Εύθραυστες ενδομήτριες συμφύσεις τάξης Ι (ταξινόμηση κατά ESGE).

Οι ενδομήτριες συμφύσεις έχουν την τάση να εκτείνονται και να γίνονται πιο σκληρές και πιο ινωσικές με το πέρας του χρόνου. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση φαίνεται να ενισχύει τη γονιμότητα. Η επιλόχεια απόξεση για την επίμονη αιμορραγία ή τη μερική συγκράτηση πλακούντα και η επαναληπτική εκκένωση μετά από μια ημιτελή απόξεση άμβλωσης, είναι πολύ ύποπτες για την ανάπτυξη ενδομήτριων συμφύσεων.